Faaliyet Alanlarımız

CEZA HUKUKU

Gücü olmayan adalet acizdir, adaleti olmayan güç ise zalim. Auerbach

Ceza hukuku normlarının ihlal edildiğine dair iddialar; suçta ve cezada kanunilik, şahsi kusur sorumluluğu ilkeleri ışığında ve Anayasada güvence altına alınan hak ve özgürlükler, uluslararası sözleşmeler ile hukuk devleti, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı ilkelerine bağlı kalınarak değerlendirilmekte ve soruşturma aşamasından itibaren yargılamanın her evresinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

 • Suç Soruşturması İşlem ve Süreçlerinin Takibi
 • Sulh, Asliye, Ağır Ceza ve Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde Dava Takibi
 • Örgütlü Suçlar ve Kaçakçılık
 • Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • Haksız Arama Suçu
 • Ayrımcılık Suçu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Yağma Suçu
 • Mala Zarar Verme Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
 • İftira Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu
 • Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay'da Dava Takibi

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukuku ile ilgili uygulamalar günün ekonomik ve çalışma koşullarında büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin idari birimlerine Türk İş Hukuku alanında her türlü hukuki öneriyi vermekte ve gerekli desteği sağlamaktayız. Müvekkil şirketlerin insan kaynakları birimleri ile sürekli irtibat halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve işçi-işveren ilişkisini etkileyen her türlü uygulanabilir düzenlemeleri müvekkillerimizin dikkatine sunarak bu alanda onların bilgilenmesini ve gerekli düzenlemeleri yapmalarını sağlamaktayız.

 • Bireysel ve Toplu İş Sözleşmeleri
 • Şirketler İç Yönetmelik ve Tüzükleri
 • İş Kazaları
 • İşçilik Alacakları
 • İşe İade 
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Hizmet Tespiti Davaları

SİGORTA HUKUKU

Büromuz, müvekkillerimizin mahkemelere yansıyan karmaşık sigorta uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti vermenin yanı sıra, hasar yönetim hizmetleri çerçevesinde sigortalıların, adli ve idari davalarının takibi, sigorta ihtilaflarının sulh veya alternatif çözüm yolları ile çözümüne yönelik hizmet sunmaktadır. 

 • Trafik Sigortası (Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası)
 • Araç Değer Kaybı Talebi ve Tahsili
 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi,
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davalarının takibi,
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat taleplerinde sulh olma ve dava takibi hususlarında temsil,
 • Yangın sigortası davalarının takibi,
 • Kasko ve Deniz Sigortasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalarının takibi,
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalarının takip edilmesi,
 • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticari ilişkiler kurulması ve yönetilmesi bakımından temel hukuk kurallarına uygun olarak hareket edilmesi ve tarafımızca danışmanlık hizmeti sunulması temel amaçlarımızdandır.

 • Şirketler ve Sözleşmeler
 • Ticaret ve Şirket Davaları
 • Rekabet Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Ortaklık Anlaşmaları
 • Bayilik ve Acentelik Sözleşmeleri

İDARE HUKUKU

Ülkemizde yaklaşık 1.610.000 kamu görevlisi istihdam edilmektedir. Bu denli yüksek sayıda üyesi olan bir meslek topluluğunun gerek toplu olarak gerekse bireysel olarak faaliyetlerinde hukuki uyuşmazlık yaşamaları kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra nev-i ne olursa olsun her şirketin de yine idareyle ilişki içerisinde olması dolayısıyla hukuki desteğe ihtiyacının olması son derece doğaldır. Bu geniş çerçevede Kalkan Hukuk ve Danışmanlık olarak;

 • Kamu Görevlileri ve İdareler Arasındaki İhtilaflar
 • Şirketler ve İdareler Arasındaki İhtilaflar
 • Kamu İhalelerinden Kaynaklanan İhtilaflar
 • Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan İhtilaflar

Konularında çözüm geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

DIŞ TİCARET HUKUKU

Ticari ilişkiler insan faktörü devam ettiği sürece globalleşen dünyayı var eden esaslı unsurudur. Hızla değişen ihtiyaçlar arz ve talep dengesini yükseğe çıkarmakta ve böylelikle ulusal hukuk sistemlerinin yetersiz kalmasıyla uluslararası kuralları ortaya çıkarmaktadır. Geniş vizyonumuzla bu alanda her türlü yardıma hazırız.

 • Dış Ticaret Hukuku
 • Gümrük Hukuku
 • Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku
 • Uluslararası Sözleşmeler
 • Taşıma Hukuku
 • İthalat İhracat İşleri
 • Teşvikler
 • Serbest Bölge
 • Dış Ticaret Belgeleri
 • Yabancı Yatırım Hukuku

DAVA VE İHTİLAF ÇÖZÜMÜ

Günümüz dünyasında bireyler veya tüzel kişiler arasında sayısız sebeplerle oluşan hukuki ilişkilerde uyuşmazlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu noktada sorunların titizlikle çözüme ulaştırılması amaçlanmaktadır.

 • Tüketici Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Miras Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Dernekler ve Kooperatifler Hukuku
 • Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay'da Dava Takibi