Vekalet Bilgileri

GENEL VEKÂLETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerinden dolayı ve T.C. Yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarında, her kısım ve derecesin de, her yol ve sıfatla beni temsilen katılmaya, takip ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık ve bilir kişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile Arabulucu nezdindeki görüşmelerde, uzlaştırmalarda ve yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, bilirkişileri şikayete ve redde, adıma veraset ilamı çıkartmaya, dava nakline, duruşmaya katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemeleri takip ve neticelendirmeye, duruşmaları kabule ve redde, davadan feragate, feragati davayı kabule, temyizden feragati kabule, Arabuluculuk ve Uzlaştırma görüşmeleri yapmaya, anlaşmaya, evrakları imzalamaya, bu kurumlar nezdinde de her türlü yetkileri en geniş kapsamda adıma kullanmaya, Ahzu Kabza, Sulh ve İbraya, ayrıca trafik kazası ve iş kazası sonucu olarak hasar tespiti yaptırmaya, nüfus kayıt örneği ve ikametgah ilmühaberi almaya, trafik kazası ceza dosyasını savcılıktan, Yargıtay’dan veya ilgili mahkemeden onaylatarak almaya, özürlü sağlık kurulu raporlarımı teslim almaya, İl Sağlık Müdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Üniversite, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı her türlü özel, eğitim araştırma ve devlet hastanesinden adıma her türlü belge almaya, ilgili sigorta şirketine tazminatım için başvuru yapmaya, ibraname ve feragatnameleri imzalamaya, iş takibinde bulunmaya, bu konularla ilgili olarak imzalanması gereken her türlü evrak ve belgeleri imzalamaya, her türlü ödemeyi almaya, ilgili makamlara takdime, mirasın reddine, Nüfus Müdürlüklerinden vukuatlı nüfus kayıt örneği almaya, bu hususta dava açmaya ve diğer iş ve işlemlerin takibine, bilcümle muameleleri son dereceye kadar takip ve neticelendirmeye yetkili olup velhasıl bu konuda beni tam yetki ile temsile, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, bu yetkilerin tamamı veya dilediği bir kısmı ile başkalarını da tevkil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere Birlik Mahallesi 5. Cadde 452. Sokak 2/4 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Ankara Barosu Avukatlarından 27329560374 T.C. Kimlik Numaralı Av. Muhammed Çağrı KALKAN tarafımdan vekil tayin edildi. 

VEKİL EDEN :